Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  de thi

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Văn Khởi (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:37' 05-04-2012
  Dung lượng: 46.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THCS Nguyễn DU
  Họ và tên: ……………………………. Lớp:
  Đề 1
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2007-2008
  Môn: Hoá học - Khối: 8
  Thời gian: 45 phút
  
  PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: ( 5 điểm)
  Câu 1: Cho 6,5g Zn tác dụng với 1mol dd HCl. Sau phản ứng có các dung dịch nào?
  HCl B. Zn, ZnCl2 C. HCl; ZnCl2 D. ZnCl2
  Câu 2: Chất nào làm quỳ tím hoá xanh :
  a. NaCl b. NaOH c. HCl d. đáp án khác
  Câu 3: Canxi đi hidrophotphat có CTHH là:
  A. CaH2PO4 B. Ca2HPO4 C. Ca(H2PO4)2 D. Ca3(H2PO4)2
  Câu 4: Cho phương trình hóa học : 4CO + Fe3O4 3 Fe + 4CO2
  Chất khử và chất oxi hóa của phản ứng trên lần lượt là :
  A. Fe3O4, CO B. Fe3O4, Fe C. CO, Fe3O4 D. CO, CO2
  Câu 5 : Dãy gồm các chất khí nhẹ hơn không khí :
  A. CO2 , H2 B. CO, CO2 C. N2, H2 D.SO2, O2
  Câu 6 : khí H2 và O2 theo tỉ lệ nào là hỗn hợp nổ mạnh.
  a. 1 :1 b. 1 : 2 c. 2 :1  d . 2 : 2
  Câu 7 : Tính nồng độ mol của 850 ml dd có hoà tan 20g KNO3 là :
  A. 0,233M B. 23,3M C. 2,33M D. 233M
  Câu 8. Bằng cách nào có được 200g dd BaCl2 5% ? (Ba=137 ; Cl=35,5)
  a. Hoà tan 190g BaCl2 trong 10 g nước. c. Hoà tan 10g BaCl2 trong 190 g nước
  c.Hoà tan 100g BaCl2 trong 100 g nước d. Hoà tan 10g BaCl2 trong 200 g nước
  Câu 9 Dung dịch là hỗn hợp :
  A. Của chất rắn trong chất lỏng C. Của chất khí trong chất lỏng
  B. Đồng nhất của chất rắn và dung môi D. Đồng nhất của dung môi và chất tan
  Câu 10. các dãy chất, dãy nào toàn là bazơ.
  A. Mg(OH)2 ; Cu(OH)2 ; Na2SO4 C. NaOH ; KOH ; Ca(OH)2
  B. NaCl ; FeSO4 ; HNO3 D. Câu A, B đúng
  PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)
  Câu 1: Gọi tên các chất sau : Al2O3, HNO2, Mg(OH)2, Fe2 (SO4)3 .
  Câu 2: Cho 2,4 g Mg tác dụng với dd HCl 20%.thu được muối magie clorua và khí H2
  Tính thể tích khí thu được (ođktc)
  Tính khối lượng dd HCl tham gia PƯ.
  Câu 3 : Cho 10 g NaNO3 vào 6og nước . Tính nồng độ phần trăm của dunh dịch.

  TRƯỜNG THCS nguyễn Du

  ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2007-2008
  Môn: Hoá học - Khối: 8
  Thời gian: 45 phút
  
  Họ và tên: ……………………………. Lớp: ………

  PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (5 điểm)
  Câu 1: Hoà tan 54g NaCl vào 150g nước ở 25oC . Vậy độ tan của NaCl là :
  a. 36g b. 54g c. 72g d. đáp án khác
  Câu 2: Cho 4g khí hiđro tác dụng với oxi . vậy khối lượng của nước tạo thành là :
  a. 8g b. 16g c. 18g d. 36g
  Câu 3: Natri hidrophotphat có CTHH là:
  A. NaH2PO4 B. Na2HPO4 C. Na(H2PO4)2 D. Na3(H2PO4)2
  Câu 4: Dung dịch axit làm qùy tím chuyển thành màu gì ?
  a. xanh b. tím c. d. đáp án khác
  Câu 5 : hợp chất được tạo bởi Ca và nhóm PO4 có công thức là :
  a. CaPO4 b. Ca2(PO4 )3 c. Ca3(PO4 )2 d. CaPO4
  Câu 6 : Công thức CaHCO3 gọi tên là :
  a. canxicacbonat b. Canxi hiđro cacbonat c. cacbonat d. đáp án khác
  Câu 7 : Tính nồng độ mol của 700 ml dd có hoà tan 20g NaNO3 là 
  A. 23,3M B. 233M C. 0,233M D. đáp án khác
  Câu 8. Phương trình phản ứng nào là phương trình điều chế khí H2 trong công nghiệp
  a. H2 + O2 → H2O b. CuO +H2 → Cu + H2O
  c. H2O → H2
   
  Gửi ý kiến